Survey – Age Selector – Vietnamese

Lập bộ công cụ phù hợp với cá nhân của quý vị

Không đứa trẻ nào giống nhau và mỗi em đều phát triển theo tốc độ riêng.
Nếu con quý vị không cho thấy tất cả các mốc quan trọng này (ở độ tuổi đã ghi), xin đừng lo lắng!

Con của quý vị bao nhiêu tuổi?

Build Your Personalized Toolkit Today

Take the Child Development Survey by answering questions based on what your child is able to do at their current age. Then we will provide you with a personalized list of resources that can help your child thrive in Kindergarten.